Czynności notarialne

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne, w tym między innymi:
  – umowy sprzedaży,
  – umowy przedwstępne ,
  – umowy zniesienia współwłasności,
  – umowy darowizny,
  – umowy spółki,
  – umowy przeniesienia własności nieruchomości,
  – umowy warunkowe,
  – umowy zamiany,
  – akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych,
  – testamenty,
  – umowy działu spadku,
  – umowy majątkowe małżeńskie,
  – umowy o podział majątku wspólnego;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 • sporządza poświadczenia: o własnoręczności podpisu, o zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, o daty okazania dokumentu, o pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Adres kancelarii:

ul. Adama Asnyka 6c/3
32-020 Wieliczka

Dane kontaktowe:

tel. 12 444 56 00
kom. 604 588 660

kom. 532 840 002
e-mail: kancelaria@rejentwieliczka.pl

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00
oraz w innych dniach i godzinach
po uprzednim ustaleniu terminu