Dokumenty

Wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania aktu notarialnego.

Poniższy wykaz stanowi jedynie wskazanie najczęściej wymaganych dokumentów w typowych sytuacjach. W zależności od konkretnego stanu faktycznego mogą być potrzebne także inne dokumenty. Dlatego w celu ustalenia niezbędnych dokumentów do czynności notarialnej prosimy o kontakt z notariuszem, przy czym na pierwszą wizytę proszę zabrać numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Do złożenia dokumentów wystarczy obecność tylko jednej ze stron.

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne (tzw. lokalu użytkowego):

 • dane osobowe stron umowy i innych osób biorących udział w akcie,
 • podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne orzeczenie sądu lub inne),
 • numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie stwierdzające brak osób zameldowanych w lokalu mieszkalnym,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu,
 • zaświadczenie stwierdzające, że lokal nie jest położony na obszarze rewitalizacji, ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1023 z późn. zm.).

2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego:

 • dane osobowe stron umowy i innych osób biorących udział w akcie,
 • podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne orzeczenie sądu, przydział, umowa pisemna o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 • numer księgi wieczystej (jeśli została założona),
 • zaświadczenie stwierdzające brak osób zameldowanych w lokalu mieszkalnym,
 • zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej (potwierdzające komu dane prawo przysługuje i na jakiej podstawie, a nadto obejmujące informacje dotyczące członkostwa w Spółdzielni, opisujące położenie i powierzchnię lokalu, ilość pomieszczeń w lokalu, numer księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub informacje o braku założenia księgi dla tego prawa, numer księgi wieczystej dla nieruchomości, na której usytuowany jest budynek, w którym znajduje się lokal, ewentualne zaległości z tytułu opłat należnych na rzecz Spółdzielni, pełna nazwa i adres Spółdzielni).

3. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej:

 • dane osobowe stron umowy i innych osób biorących udział w akcie,
 • podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, akt własności ziemi, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne orzeczenie sądu lub inne),
 • numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu dla terenu, na którym znajduje się zbywana nieruchomość (wydawane w Urzędzie Miasta, bądź Gminy miejsca położenia nieruchomości),
 • zaświadczenie stwierdzające, że nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji, ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1023 z późn. zm.),
 • zaświadczenie stwierdzające, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 788 z późn. zm.),
 • aktualny wypis z rejestru gruntów, zawierający adnotację, że stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę albo ostateczna decyzja o warunkach zabudowy (jeżeli zostały wydane),
 • wyrys z mapy ewidencyjnej, zawierający adnotację, że stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej – tylko po uprzedniej konsultacji z notariuszem, co do konieczności przedłożenia tego dokumentu.

4. Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej:

 •  dane osobowe stron umowy i innych osób biorących udział w akcie,
 • podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, akt własności ziemi, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne orzeczenie sądu lub inne),
 • numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu dla terenu, na którym znajduje się zbywana nieruchomość (wydawane w Urzędzie Miasta, bądź Gminy miejsca położenia nieruchomości),
 • zaświadczenie stwierdzające, że lokal nie jest położony na obszarze rewitalizacji, ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1023 z późn. zm.),
 • zaświadczenie stwierdzające, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 788 z późn. zm.),
 • aktualny wypis z rejestru gruntów, zawierający adnotację, że stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej,
 • aktualny wypis z kartoteki budynków, zawierający adnotację, że stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę,
 • dokument potwierdzający przyjęcie budynku do użytkowania,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
 • zaświadczenie stwierdzające brak osób zameldowanych w budynku,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej, zawierający adnotację, że stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej – tylko po uprzedniej konsultacji z notariuszem, co do konieczności przedłożenia tego dokumentu.

UWAGA! Jeżeli przedmiotem zbycia są działki (zabudowane albo niezabudowane), które powstały w wyniku podziału geodezyjnego nieujawnionego dotychczas w księdze wieczystej, to konieczne będzie przedłożenie do umowy dodatkowych dokumentów:

 • mapa z projektem podziału nieruchomości, sporządzona przez geodetę uprawnionego zawierająca adnotację, że stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,
 • aktualny wypis/wypisy z rejestru gruntów, dla każdej z działek powstałych w wyniku podziału zawierający adnotację, że stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej, dla każdej z działek powstałych w wyniku podziału, zawierający adnotację, że stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

5. Darowizna nieruchomości gruntowej albo lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – należy ustalić na rozmowie informacyjnej z notariuszem, które z wyżej wymienionych dokumentów będą niezbędne do zawarcia umowy.

6. Umowa albo akt ustanowienia hipoteki:

 • dane osobowe stron umowy i innych osób biorących udział w akcie,
 • podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, akt własności ziemi, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne orzeczenie sądu lub inne),
 • numer księgi wieczystej,
 • umowa kredytowa lub inna umowa stwierdzająca powstanie wierzytelności pieniężnej (np. umowa pożyczki, umowa poręczenia),
 • oświadczenie Banku o ustanowieniu hipoteki wydane w trybie art. 95 Prawa bankowego – w przypadku kredytu udzielanego przez Bank

 

7. Umowa albo akt ustanowienia użytkowania lub służebności:

 • dane osobowe stron umowy i innych osób biorących udział w akcie,
 • podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, akt własności ziemi, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne orzeczenie sądu lub inne),
 • numer księgi wieczystej,
 • treść służebności lub prawa użytkowania,
 • w przypadku służebności przesyłu lub prawa użytkowania – dane podmiotu (np. operatora/dostawcy mediów), na rzecz którego ma być ustanowiona służebność przesyłu lub prawo użytkowania

 

8. Akt poświadczenia dziedziczenia:

 • dane osobowe spadkobierców,
 • akt zgonu spadkodawcy i zaświadczenie o numerze PESEL osoby zmarłej (zaświadczenie wydawane jest przez Urząd Miasta, bądź Gminy – Wydział Meldunkowy ostatniego miejsca zameldowania osoby zmarłej,
 • testament spadkodawcy – jeżeli został sporządzony,
 • odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców ustawowych (tj. odpisy aktów urodzenia lub aktów małżeństwa w przypadku kobiet zamężnych i w przypadku małżonka spadkodawcy),
 • prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie lub separacji, bądź odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie – jeżeli spadkodawca był rozwiedziony lub pozostawał w separacji,
 • orzeczenie o uznaniu spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia (jeśli akie zostało wydane),
 • wypis aktu notarialnego – oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (jeśli takie oświadczenie zostało wcześniej złożone),
 • wypis aktu notarialnego – umowy zrzeczenia się dziedziczenia (jeśli taka została zawarta)

 

9. Umowa majątkowa małżeńska:

 • dane osobowe stron umowy,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa.

10. Umowa o podział majątku wspólnego:

 • dane osobowe stron umowy i innych osób biorących udział w akcie,
 • w zależności od przedmiotu podziału majątku – niezbędne jest przedłożenie dokumentów wymaganych do zbycia danego składnika majątku, opisanych powyżej (np. dla zbycia nieruchomości gruntowej lub lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (jeśli podział następuje w czasie trwania małżeństwa),
 • wypis aktu notarialnego, obejmującego ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej (jeśli podział następuje w czasie trwania małżeństwa),
 • prawomocny wyrok orzekający rozwiązanie małżeństwa przez rozwód (jeżeli podział następuje po rozwodzie)

 

11. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • dane osobowe stron umowy i innych osób biorących udział w akcie,
 • projekt umowy spółki lub podstawowe jej postanowienia (w tym: firma i siedziba spółki, przedmiot działalności według PKD, wysokość kapitału zakładowego i sposób jego pokrycia, informacja czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, czas trwania spółki, szczególne korzyści i uprawnienia przyznane wspólnikom oraz obowiązki na nich nałożone lub związane z udziałami, sposób reprezentacji spółki, informacje o członkach zarządu)

 

12. Protokół Zgromadzenia spółki kapitałowej:

 • tekst jednolity umowy albo statutu spółki,
 • porządek obrad,
 • treść uchwał, które będą podjęte,
 • wskazanie przewodniczącego Zgromadzenia oraz jego danych osobowych.

W niektórych przypadkach konieczne jest przedłożenie dokumentów nie objętych powyższym wykazem np. w przypadku gdy przedmiotem czynności notarialnej (aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu), jest zbycie lub obciążenie rzeczy bądź prawa nabytego:

 • przed dniem 01 stycznia 2007 roku – w drodze spadku lub zasiedzenia,
 • po dniu 01 stycznia 2007 roku – w drodze spadku, zasiedzenia, darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności (tj. bez spłat i dopłat),
  poza wyżej opisanymi dokumentami konieczne jest ponadto przedłożenie Zaświadczenia Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (wydanego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn), potwierdzającego zapłacenie przez osobę zbywającą lub obciążającą – podatku od nabycia zbywanej bądź obciążanej rzeczy lub prawa lub stwierdzającego, że nabycie zbywanej, bądź obciążanej rzeczy lub prawa było zwolnione z podatku, lub że obowiązek zapłaty podatku uległ przedawnieniu.

Adres kancelarii:

ul. Adama Asnyka 6c/3
32-020 Wieliczka

Dane kontaktowe:

tel. 12 444 56 00
kom. 604 588 660

kom. 532 840 002
e-mail: kancelaria@rejentwieliczka.pl

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00
oraz w innych dniach i godzinach
po uprzednim ustaleniu terminu