Opłaty

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie (tzw. taksa notarialna) określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 272 z późn. zm.). Do wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług VAT w stawce 23 %.

Notariusz jest płatnikiem podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od spadków i darowizn należnych od będących podatnikami stron, które dokonują u notariusza czynności notarialnych, a także ma obowiązek pobierania i odprowadzania do właściwego sądu opłat należnych od dokonywania wpisów w księgach wieczystych. Obowiązek pobierania tych opłat od stron i ich odprowadzania na rzecz właściwych instytucji zostały nałożone na notariuszy z mocy ustawy.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz pobiera:

  • opłatę sądową, na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 300 z późn. zm.),
  • podatek od czynności cywilnoprawnych, na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1150 z późn. zm.),
  • podatek od spadków i darowizn, na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 833 z późn. zm.).

Adres kancelarii:

ul. Adama Asnyka 6c/3
32-020 Wieliczka

Dane kontaktowe:

tel. 12 444 56 00
kom. 604 588 660

kom. 532 840 002
e-mail: kancelaria@rejentwieliczka.pl

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00
oraz w innych dniach i godzinach
po uprzednim ustaleniu terminu